1

Informujemy, o przystąpieniu przez Gminę Sadowie do zakupu węgla kamiennego dla mieszkańców

Informujemy, o przystąpieniu przez Gminę Sadowie do zakupu węgla kamiennego w związku z wejściem w życie dnia 3 listopada 2022 r. Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
Do zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.
Warunki zakupu preferencyjnego przedstawiają się następująco:
1. Proponowane asortymenty to groszek oraz orzech (węgiel nie będzie workowany);
2. Przewidywane ilości możliwe do zakupienia przez gospodarstwo domowe
w ramach zakupu preferencyjnego do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r.
i 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.
3. Gmina sprzedaje paliwo stałe – węgiel w ramach zakupu preferencyjnego
po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto;
Składanie wniosków:
• Mieszkańcy Gminy Sadowie zainteresowani kupnem węgla, zobowiązani
są do złożenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
• Wnioski można złożyć: za pomocą Platformy ePUAP, osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Sadowie lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
• Wzór wniosku dostępny jest w załączniku (pod tekstem) lub w wersji papierowej – w siedzibie Urzędu Gminy Sadowie, Sadowie 86, 27 – 580 Sadowie.
• Wniosek o zakup składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
• W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Weryfikacja wniosków i procedura postępowania:
• Wnioski podlegają weryfikacji, w szczególności w zakresie wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego.
• Po pozytywnej weryfikacji wniosku mieszkaniec zostanie poinformowany (mailowo lub telefonicznie) o cenie za zamówiony asortyment oraz terminie dokonania wpłaty (na wskazane konto Gminy). Po uiszczeniu należnej opłaty mieszkaniec otrzyma potwierdzenie wydane przez UG Sadowie, na podstawie którego będzie uprawniony do odbioru węgla z punktu.

Więcej informacji:
• https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/dystrybucja-wegla-przez-samorzady–pytania-i-odpowiedzi
• Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie prewencyjnym paliwa stałego da gospodarstwa domowego
• Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r.
w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do prowadzenia sprzedaży gminom paliwa stałego
• Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r.
w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego
Informacja w sprawie dystrybucji paliwa stałego (węgla kamiennego) przez Gminę Sadowie w ramach zakupu preferencyjnego

Wójt Gminy Sadowie informuje, iż w dniu 7 listopada 2022 r. rozpoczął się nabór Wniosków
o preferencyjny zakup węgla.
Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Sadowie (Sadowie 86, 27-580 Sadowie)
w godzinach 7.00 – 15.00 (poniedziałek: 8.00 – 16.00). Istnieje możliwość złożenia wniosku elektronicznie za pomocą skrzynki ePUAP.
Wnioski można uzyskać:
– w siedzibie Urzędu Gminy Sadowie
– na stronie internetowej urzędu: www.sadowie.pl
– u sołtysów

Wnioski do pobrania:

Wniosek o preferencyjny zakup węgla
Wniosek o preferencyjny zakup węgla
Komunikat Wójta Gminy Sadowie w sprawie punktów wydawania preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu, na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

Wójt Gminy Sadowie informuje, że w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poda komunikat w mediach ogólnopolskich i lokalnych. Wówczas rozpocznie się dystrybucja tabletek z jodem potasu.
W gminie Sadowie tabletki będą wydawane w domach sołtysów poszczególnych miejscowości oraz w Ośrodku Zdrowia w Sadowiu (Praktyka Lekarska i Pielęgniarska Stanisław Zioło) i Szkole Podstawowej w Sadowiu.
 
Punkty wydawania tabletek jodu potasu w Gminie Sadowie:
Broszura informacyjnaFunkcjonowanie projektu pn. „Świetlica środowiskowa w gminie Sadowie” w ramach trwałości

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie „ROSA” wraz z partnerem Gminą Sadowie informuję, iż w ramach okresu trwałości projektu „Świetlica środowiskowa w gminie Sadowie” (projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych) na terenie gminy funkcjonuje:

Świetlica Środowiskowa
• Siedziba placówki znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej w Sadowiu (adres: Sadowie 94, 27-580 Sadowie).
• Świetlica czynna jest przez cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem dni ustawowo zwolnionych od pracy, od poniedziałku do piątku 4 godziny dziennie, w godzinach od 11.30 do 15.30.
• Świetlica dysponuje 24 miejscami dla uczestników oraz 2 specjalistami świadczącymi usługi społeczne i usługi wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie „ROSA” wraz z partnerem Gminą Sadowie
Działania realizowane do 17.02.2024 r.
W przypadku zainteresowania skorzystaniem z powyższych działań prosimy o wypełnienie
i złożenie w Urzędzie Gminy Sadowie załączonego formularza zgłoszeniowego. Więcej informacji oraz aktualna dostępność wolnych miejsc pod numerem telefonu: 15 869 24 37.

formularz zgłoszeniowy dziecka

formularz zgłoszeniowy rodzica

Regulamin

Zapraszamy!
Konsultacje Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sadowie

Zapraszamy Mieszkańców gminy Sadowie do udziału w konsultacjach społecznych Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Sadowie.

W ramach konsultacji odbędzie się cykl spotkań na terenie całej gminy, na które serdecznie Państwa zapraszamy! Dokładne informacje o terminach spotkań oraz miejscu znajdują się na udostępnionym plakacie.

Chcemy aby MPZP odpowiadał naszym oczekiwaniom, stymulował rozwój gminy, tworzył miejsce przyjazne mieszkańcom oraz przedsiębiorcom.

Swoje opinie można również wyrazić wysyłając wiadomość na adres e mail mpzpg@sadowie.pl

Wzór wniosku_07.10.2022

Informacje na temat Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy:

https://www.lokalnatelewizja.pl/artykul/22268,mieszkancy-zadecyduja-gdzie-wybudowac-sklep

 

Konsultacje odbywają się w ramach umowa przekazania grantu dla gminy na realizację konsultacji nr 15/2021 Zawartą pomiędzy Fundacją Wspomagania Wsi z siedzibą: ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa NIP: 5272236707, REGON: 016022791, KRS 0000136874 a Gminą Sadowie z siedzibą: 27-580 Sadowie 86,

NIP 863 160 98 78, REGON 830410014

Projekt „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.