1

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie braku zanieczyszczeń w wodzie.

Szanowni Mieszkańcy. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Opatowie wydał komunikat w sprawie poprawy jakości wody! Próbka wody pobrana w piątek 1 października nie zawierała zanieczyszczeń!
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wody!

Zamieszczamy Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie stwierdzenia znikomego zanieczyszczenia mikrobiologicznego próbek wody z wodociągu Wszechświęte – Sadowie.

komunikat PPIS nr 82021

Prosimy o stosowanie się do zaleceń opisanych w  komunikacie.

Jednocześnie informujemy, że trwają działania zmierzające do poprawy jakości wody.

 
Zaopiniowanie projektu „Strategii terytorialnej partnerstwa  Ziemia Opatowska”

 

Projekt „Strategii terytorialnej partnerstwa Ziemia Opatowska”

 

Starosta Opatowski Tomasz Staniek, Wicestarosta Małgorzata Jalowska oraz Marzena Urban-Żelazowska Wójt Gminy Sadowie w imieniu partnerstwa Ziemia Opatowska zapraszają do wyrażenia  opinii i uwag dotyczących projektu „Strategii terytorialnej partnerstwa  Ziemia Opatowska”.

                                                           

Partnerstwo Ziemia Opatowska tworzą: gmina Baćkowice, gmina Iwaniska, gmina Lipnik, gmina Opatów, gmina Ożarów, gmina Sadowie, gmina Tarłów, gmina Wojciechowice oraz Powiat Opatowski.

W ramach współpracy samorządy te podejmują wspólne działania w celu pozyskiwania środków zewnętrznych skierowanych na rozwój obszaru partnerstwa. W tym celu została przygotowana strategia terytorialna, która  stanowi wyraz wspólnej polityki partnerskich gmin do roku 2030, nie odbierając żadnej z gmin prawa do przygotowania strategii rozwoju lokalnego.

Jest to pierwszy tego typu dokument, opracowany we współpracy 8 gmin i powiatu opatowskiego.

Strategia składa się z czterech zasadniczych części (tj. diagnostycznej, strategicznej, wdrożeniowej oraz opisującej zaangażowanie społeczeństwa). W części diagnostycznej sformułowano najistotniejsze wnioski na podstawie „Raportu diagnostycznego”, określając potencjały i bariery oraz szanse rozwojowe w poszczególnych elementach składających się na funkcje obszaru. W części strategicznej wyznaczono wizję obszaru oraz misję partnerskich samorządów, cele strategiczne i związane z nimi kierunki działań. Część wdrożeniowa zawiera zestaw koncepcji projektowych, które były przygotowane we współpracy z partnerami społecznymi i gospodarczymi, system wdrażania oraz monitorowania i ewaluacji oraz potencjalne źródła finansowania działań ze środków zewnętrznych. W ostatniej części opisano rolę społeczności lokalnej w przygotowaniu dokumentu oraz sposoby jej włączenia na etapie wdrażania strategii.

 

Zapraszamy mieszkańców, partnerów społecznych i gospodarczych oraz wszystkich zainteresowanych do zapoznania się i zgłoszenia uwag do „Strategii terytorialnej partnerstwa Ziemia Opatowska”.

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 24.09.2021 r., za pomocą formularza dostępnego poniżej, na adres: inwestycje@opatow.pl

 

Załączniki:

– „Strategia terytorialna partnerstwa Ziemia Opatowska”:

J_CWD_ZOP_STRATEGIA_17_09_21_doupublicznienia

– formularz do zgłaszania uwag:

Formularz zgłaszania uwag

 

 
Informacja o wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy