1

KONKURS DLA DZIENNIKARZY Z ZAKRESU EKONOMII SPOŁECZNEJ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zaprasza dziennikarzy prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych do udziału w konkursie z zakresu ekonomii społecznej.

Cele Konkursu:

  • Pobudzenie w środowisku dziennikarskim zainteresowania ekonomią społeczną.
  • Wyróżnienie podjętych inicjatyw, realizowanych w obszarze ekonomii społecznej na terenie województwa świętokrzyskiego.
  • Pogłębienie wiedzy mieszkańców województwa świętokrzyskiego o lokalnych inicjatywach w obszarze ekonomii społecznej.

Konkurs skierowany jest do dziennikarzy i twórców publikujących w mediach: prasie, radiu, telewizji i portalach internetowych. Zasięg medium to minimum teren jednej gminy z terenu województwa świętokrzyskiego.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace – zwane dalej Utworami poświęcone ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim, które zostały opublikowane w środkach masowego przekazu w okresie 12 miesięcy przed datą wyznaczoną w ogłoszeniu jako termin składania/nadsyłania Utworów Konkursowych.

Więcej informacji pod linkiem:
Dodatkowe informacje na temat konkursu
INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ w I półroczu 2022 r.

Wójt Gminy Sadowie informuje, że od 1 lutego 2022 r. producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej producenci rolni mogą składać w terminie:
od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r.
Odpowiedni wniosek należy złożyć do Wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. ustala się jako sumę:

1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (w 2022 r. 1,00 zł/l), liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku tj.
110,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (w 2022 r. 1,00 zł/l), liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok,
w którym został złożony wniosek o zwrot podatku tj.
40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2022 roku – 110 l
Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2022 roku – 1,00 zł

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 – 30 kwietnia 2022 r.

Wzór_wniosku_akcyza_2019
Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ciepła do CEEB. Termin upływa 30 czerwca!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Sadowie,
Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ciepła do CEEB.
Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Dla budynków już istniejących właściciel lub zarządca ma na to 12 miesięcy – tj. do dnia 30 czerwca 2022 r.
Deklaracje można składać:
1) w formie elektronicznej, czyli przez Internet wykorzystując do tego aplikację na stronie https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób, umożliwiający oszczędność czasu i pieniędzy, bez potrzeby wychodzenia z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji.
2) w formie papierowej – wypełniony dokument należy wysłać listem za pośrednictwem poczty albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Sadowie
Deklaracje w wersji papierowej są dostępne do pobrania:
• Deklaracja dot. budynków mieszkalnych (formularz A) – dotyczy budynków i lokali mieszkalnych
• Deklaracja dot. budynków mieszkalnych (formularz B) – dotyczy budynków i lokali niemieszkalnych

Uzupełnienie deklaracji CEEB jest ważne w kontekście ubiegania się o dodatek osłonowy

 
Spektakl z okazji Świąt Bożego Narodzenia w świetlicy środowiskowej w gminie Sadowie

W dniu 17.12.2021 r. podopieczni świetlicy środowiskowej w gminie Sadowie wystawili spektakl z okazji Świąt Bożego Narodzenia. W wydarzeniu uczestniczyli zaproszeni przez dzieci goście m.in.: przedstawiciele Urzędu Gminy w Sadowie, parafii we Wszechświętych, Dyrekcji Szkoły, rodzice oraz koledzy i koleżanki. Uczestnicy świetlicy wcieli się nie tylko w rolę aktorów, ale również odpowiadali za dekoracje, oprawę muzyczna i wsparcie techniczne. Świetlica środowiskowa została utworzona w wyniku realizacji projektu przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie „ROSA” wraz z Partnerem projektu Gminą Sadowie – Świetlica środowiskowa w gminie Sadowie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2  Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).

Życzymy wszystkim Wesołych Świąt!
Akcja informacyjno – promocyjna zachęcająca mieszkańców województwa świętokrzyskiego do szczepień przeciw COVID-19

Informujemy o akcji informacyjno – promocyjnej zachęcającej mieszkańców województwa świętokrzyskiego do szczepień przeciw COVID-19. Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz planuje kampanię polegającą na możliwości skorzystania przez osoby w pełni zaszczepione lub osoby, które przyjmą trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19 w dniach od 1 grudnia 2021 roku do 27 grudnia2021 roku z bezpłatnych biletów na wybrane seanse w kinie Helios w Kielcach, wybrane spektakle teatralne w Teatrze im. S. Żeromskiego w Kielcach bądź jednodniowe pobyty w Uzdrowisku Busko Zdrój S.A. i możliwość skorzystania z czterech wybranych zabiegów.

Blankiety upoważniające do odbioru jednego z biletów będą wydawane
w punktach szczepień w całym województwie.

Mamy nadzieję, iż podjęte działania zwiększą liczbę osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 w naszym regionie.