1

Spektakl z okazji Świąt Bożego Narodzenia w świetlicy środowiskowej w gminie Sadowie

W dniu 17.12.2021 r. podopieczni świetlicy środowiskowej w gminie Sadowie wystawili spektakl z okazji Świąt Bożego Narodzenia. W wydarzeniu uczestniczyli zaproszeni przez dzieci goście m.in.: przedstawiciele Urzędu Gminy w Sadowie, parafii we Wszechświętych, Dyrekcji Szkoły, rodzice oraz koledzy i koleżanki. Uczestnicy świetlicy wcieli się nie tylko w rolę aktorów, ale również odpowiadali za dekoracje, oprawę muzyczna i wsparcie techniczne. Świetlica środowiskowa została utworzona w wyniku realizacji projektu przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie „ROSA” wraz z Partnerem projektu Gminą Sadowie – Świetlica środowiskowa w gminie Sadowie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2  Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).

Życzymy wszystkim Wesołych Świąt!
Ogłoszenie dotyczące „Programu wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w gminie Sadowie”

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.

 
Świetlica środowiskowa w gminie Sadowie

Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. (Św. Jan Paweł II)

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie „RoSa” wraz z Gminą Sadowie realizują projekt pn:

„Świetlica środowiskowa w gminie Sadowie”

Okres realizacji:
01 lipca 2021 r. – 17 październik 2022 r.

Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych

Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

Wnioskodawca:

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY SADOWIE „ROSA”

Partnerzy:

GMINA SADOWIE

Instytucja Zarządzająca/Ogłaszająca konkurs/Przyznająca dotację:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego / Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach

 Cel projektu:

Celem projektu jest profilaktyka społeczna mająca na celu przeciwdziałanie oraz minimalizowanie skutków wykluczenia społecznego u 24 dzieci (10K/24M) w wieku 6-15l.(w tym 4 OzN -2K i 2M) wraz z poradnictwem rodzinnym dla ich 12 rodziców/opiekunów prawnych (7K/5M), zamieszkałych gminę Sadowie w województwie świętokrzyskim. Działania projektu realizowane będą w okresie od 01.07.2021-17.10.2022 r. przez utworzenie 1 świetlic środowiskowej w której realizowane będzie wsparcie skupione na rozwoju min. 2 kompetencji kluczowych u dzieci oraz poradnictwie rodzinnym i prawnym dla ich rodziców/prawnych opiekunów.

Planowane efekty:

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu [szt.] (26)

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu [szt.] (26)

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie [osoby] (17K) i (19M)

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie [osoby] (17K) i (19M)

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] (1)

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] (10K) i (14M)

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.] (2)

Grupy docelowe:

Grupę docelową projektu stanowią osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego z powodów uwzględnionych art. 7 ustawy z dn.12 III 2004r. o pomocy społecznej i ich otoczenie, w tym rodziny  z obszaru gminy Sadowie, którzy uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego.

 Opis działań:

Zadanie 1 – Adaptacja, wyposażenie i bieżące funkcjonowanie świetlicy środowiskowej

Zadanie 2 – Realizacja wsparcia dla dzieci

Zadanie 3  – Realizacja wsparcia dla rodziców/opiekunów prawnych

Budżet projektu:

Koszty ogółem: 537 522,50 zł

Wkład Fundusz Europejskich: 496 722,50 zł

Koszt przypadający na jednego uczestnika: 14 931,18 zł

Wkład własny: 40 800,00 zł
Rozpoczynamy rekrutację do Punktu Przedszkolnego „Przedszkolandia”!

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie „RoSa” w partnerstwie z Gminą Sadowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Sadowie”.

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby dzieci w wieku przedszkolnym, tj. 3-5 lat
(z możliwością przyjęcia 2,5 latka zgodnie z ustawą) objętych edukacją przedszkolną na terenie gminy Sadowie o 5 miejsc oraz rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności 30 dzieci w wieku przedszkolnym (16DZ 14CH) w okresie 01.07.2021 r. – 30.06.2022 r.

 

W ramach funkcjonowania Punktu przedszkolnego oferowane są następujące rodzaje wsparcia dla uczestników projektu:

  • opieka nad dziećmi,
  • realizacja podstawy programowej,
  • organizacja zajęć dodatkowych: z języka angielskiego, rytmiki, artystycznych, tanecznych i logopedycznych,
  • wyżywienie.

Projekt zakłada wsparcie dla dzieci z terenu gminy Sadowie.

Główne wskaźniki projektu:

1) Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 30 osób (16 dziewczynek, 14 chłopców).

2) Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie [szt.] – 5 miejsc.

3) Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.] – 1.

 

Projekt obejmie wsparciem 30 dzieci w wieku przedszkolnym (16 dziewczynek, 14 chłopców), w tym:

  • 25 dzieci, tj. 12 chłopców, 13 dziewczynek zamieszkujących gminę Sadowie (dzieci uczęszczające obecnie do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Przedszkolandia” w Sadowiu). Dzieci te będą korzystać z zajęć dodatkowych organizowanych w projekcie.
  • 5 nowych dzieci (2 chłopców, 3 dziewczynki), które rozpoczną edukację przedszkolną dzięki udziałowi w projekcie.

Dofinansowanie projektu z UE: 383 543,75 zł.

ZAŁĄCZNIKI:

1. 8.3.1_uchwała_regulamin_projektu
2. 8.3.1_regulamin_projektu
3. 8.3.1_uchwała_regulamin_rekrutacji
4. 8.3.1_regulamin_rekrutacji
5. uchwała_statut_punktu_przedszkolnego
6. Regulamin punktu przedszkolnego
7. 8.3.1_plakat_promocyjny_Sadowie
8. Informacja_potwierdzająca liczbę utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego
Zaproszenie mieszkańców do udziału w badaniach społecznych realizowanych przez Partnerstwo Ziemia Opatowska

Ankieta dostępna jest pod linkiem: https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7m3s2742vva