Informacja o wolnym miejscu w Klubie Seniora we Wszechświętych

Informacja o wolnym miejscu w Klubie Seniora we Wszechświętych w ramach projektu

„Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w Gminie Sadowie”

Drodzy Seniorzy, informujemy, iż dysponujemy jednym wolnym miejscem w Klubie Seniora we Wszechświętych.
Zachęcamy wszystkich chętnych do składania formularzy zgłoszeniowych. Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu – siedzibie Urzędu Gminy w Sadowiu, Sadowie 131C, 27 – 580 Sadowie.
Klub Seniora funkcjonuje w ramach projektu „Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w gminie Sadowie”.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych; Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
Od 1 czerwca uruchamiamy Kluby seniora

Drodzy seniorzy!

  Wznawiamy funkcjonowanie klubów seniora w Łężycach i Wszechświętych. Decyzją wojewody od 25 maja 2020 roku mogą wznowić działalność klubów seniora. W związku z tą decyzją uruchamiamy od 1 czerwca obydwa kluby działające na terenie gminy Sadowie.

Zachęcamy do skorzystania z bogatej oferty klubów, pamiętajmy jednocześnie o obowiązujących obostrzeniach i  zasadach sanitarnych w celu zapobiegania  zakażeniom Koronawirusem. 

 

Kluby powstały w ramach projektu pn. „Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w gminie Sadowie” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Informacja o przedłużonej rekrutacji do projektu

Informacja o przedłużonej rekrutacji do projektu

„Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w Gminie Sadowie”

 

Informujemy, iż Gmina Sadowie prowadzi obecnie uzupełniającą rekrutację do projektu „Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w Gminie Sadowie”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych; Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

 

W związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie i regulaminu projektu Uczestnikiem/-czką Projektu może zostać osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

 1. a) zamieszkuje w rozumieniu Kodeksu Cywilnego obszar Gminy Sadowie w województwie świętokrzyskim;
 2. b) jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (z co najmniej jednego z powodów uwzględnionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) lub osobą z ich otoczenia w tym rodzin (zgodnie z zapisami zawartymi w wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020)

 

Do udziału w projekcie preferowane są osoby spełniające kryterium nieprzekroczenia 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie) o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a osoby które nie spełniają tego kryterium będą częściowo dokonywać odpłatności za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (opis zasad odpłatności w § 8 Regulaminu Projektu).

 

W ramach Projektu każdy Uczestników/-czek weźmie udział w jednej z poniższych form wsparcie:

 1. a) Udział w Klubie Seniora w miejscowości Łężyce;
 2. b) Udział w Klubie Seniora w miejscowości Wszechświęte;
 3. c) Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania;
 4. d) Miejsce pobytu czasowego w mieszkaniu chronionym/wspomaganym;
 5. e) Szkolenie z zakresu usług opiekuńczych dla osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 

Wsparcie w ramach projektu przewidziane jest od października 2019 r. do listopada 2021 r.

 

Rekrutacja uzupełniająca trwa do 20.09.2019 r.

Zapraszamy do udziały wszystkich chętnych.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe można składać w Biurze Projektu – siedzibie Urzędu Gminy w Sadowiu, Sadowie 131C, 27 – 580 Sadowie.


Pliki do pobrania:

 1. 0.
  Pobierz: regulamin_projektu.pdf [2547KB]
 2. 1.
  Pobierz: deklaracja_udzialu_w_projekcie.pdf [1258KB]
 3. 2.
  Pobierz: formularz_zgloszeniowy.pdf [3193KB]Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w gminie Sadowie – rekrutacja osób chętnych

 

Rekrutacja do projektu

„Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w gminie Sadowie”

 

Informujemy, iż Gmina Sadowie prowadzi obecnie rekrutację do projektu „Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w gminie Sadowie”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych; Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

 

Uczestnikiem/-czką Projektu może zostać osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

 1. a) zamieszkuje w rozumieniu Kodeksu Cywilnego obszar gminy Sadowie w województwie świętokrzyskim;
 2. b) jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (z co najmniej jednego z powodów uwzględnionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) lub osobą z ich otoczenia w tym rodzin (zgodnie z zapisami zawartymi w wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020) i jej dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie) o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

Głównym celem Projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla 110 osób (w tym 75K i 35M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia (w tym rodzin i dzieci), osób zależnych (niesamodzielnych) i osób sprawujących opiekę nad osobą zależną (niesamodzielną) z terenu gminy Sadowie poprzez uruchomienie 2 Klubów Seniora w miejscowościach Wszechświęte i Łężycach, rozszerzenie dotychczasowej oferty świadczonych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez OPS w Sadowiu poprzez zatrudnienie 5 opiekunów zawodowych oraz utworzenie 17 miejsc w mieszkaniach wspomaganych/chronionych do dnia 30.09.2021 r.

W ramach Projektu każdy Uczestników/-czek weźmie udział w jednej z poniższych form wsparcie:

 1. a) Udział w Klubie Seniora w miejscowości Łężyce;
 2. b) Udział w Klubie Seniora w miejscowości Wszechświęte;
 3. c) Usługi opiekuńcze w miejscy zamieszkania;
 4. d) Miejsce pobytu czasowego w mieszkaniu chronionym/wspomaganym;
 5. e) Szkolenie z zakresu usług opiekuńczych dla osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 

Rekrutacja trwa do 19.07.2019 r.

Zapraszamy do udziały wszystkich chętnych.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe można składać w Biurze Projektu – w siedzibie Ośrodku Pomocy Społecznej w Sadowiu,

Sadowie 131C, 27 – 580 Sadowie.


Pliki do pobrania:

 1. 0.
  Pobierz: Regulamin_projektu.pdf [2058KB]
 2. 1.
  Pobierz: Formularz_Zgloszeniowy_Sadowie_21.06.2019.doc [214KB]
 3. 2.
  Pobierz: Deklaracja_z_zalacznikami.doc [108KB]Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w gminie Sadowie

Tytuł projektu: „Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w gminie Sadowie”

Okres realizacji:
01 kwiecień 2019 r. – 30 listopad 2021 r.

Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych

Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

Wnioskodawca:

Gmina Sadowie

Instytucja Zarządzająca/Ogłaszająca konkurs/Przyznająca dotację:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego / Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla 110 osób (w tym 75K i 35M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia (w tym rodzin i dzieci), osób zależnych (niesamodzielnych)
i osób sprawujących opiekę nad osobą zależną (niesamodzielną)
z terenu gminy Sadowie poprzez uruchomienie 2 Klubów Seniora w miejscowościach Wszechświęte i Łężycach, rozszerzenie dotychczasowej oferty świadczonych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez OPS w Sadowiu poprzez zatrudnienie 5 opiekunów zawodowych oraz utworzenie 17 miejsc w mieszkaniach wspomaganych/chronionych do dnia 30.11.2021 r.

Planowane efekty:

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po

zakończeniu projektu 62 szt.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu [osoby] (6K i 4M)

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu 45 szt.

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych i chronionych istniejących po zakończeniu projektu 17 szt.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie [osoby] (65K i 45M)

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie [osoby] (40K i 20M)

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami w postaci mieszkań chronionych i wspomaganych w programie [osoby] (10K i 7M)

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 2 szt.

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne 1 szt.

Grupy docelowe:

Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie, w tym rodziny i dzieci (47K/23M)

Osoby zależne (niesamodzielne), osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną (niesamodzielną) (28K/12M)

Opis działań:

Zadanie 1  – Powstanie i funkcjonowanie Klubów Seniora w miejscowościach Wszechświęte i Łężyce

Zadanie 2 – Usługi Opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Zadanie 3 – Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań chronionych i wspomaganych

Zadanie 4 – Szkolenia z zakresu usług opiekuńczych

Budżet projektu:

Koszty ogółem: 2 086 800,00 zł

Wkład Fundusz Europejskich: 1 930 200,00 zł

Koszt przypadający na jednego uczestnika: 18 970,91 zł

Wkład własny: 156 600,00 zł

 Strona projektu

REGULAMIN PROJEKTU

REGULAMIN MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KLUBÓW SENIORA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OPIEKUŃCZYCH

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ Z ZAKRESU USŁUG OPIEKUŃCZYCH

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE

Skip to content