Gmina Sadowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Rewitalizacja miejscowości Sadowie – etap II
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Sadowie- etap II
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Sadowie

Tytuł projektu: „Poprawa efektywności energetycznej budynków  użyteczności publicznej w Gminie Sadowie”
 
Okres realizacji:
1 października 2016 roku do 31 maja 2019 roku
 
Oś Priorytetowa: 3 Efektywna i zielona energia
 
Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym dla projektów realizowanych w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej.
 
Wnioskodawca:
Gmina Sadowie
Sadowie 86,
27 – 580 Sadowie
tel./fax. (15) 869 -24 -37
www.sadowie.pl
 
Instytucja Zarządzająca/Ogłaszająca konkurs/Przyznająca dotację:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, IZ RPSW (Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego)
 
Cel projektu:
Głównym celem projektu jest poprawa czystości powietrza w Gminie Sadowie poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej modernizowanych budynków będących obiektami użyteczności publicznej, tj. Zespołu Szkół w Sadowiu. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi nie tylko zmniejszenie kosztów utrzymania modernizowanych budynków, ale również zmniejszenie emisji CO2 i innych szkodliwych substancji oraz poprawa stanu środowiska naturalnego.
 
Planowane efekty:
W wyniku przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych nastąpi znaczne zmniejszenie całkowitej zużywanej energii, zainstalowane instalacje OZE pozwolą na uzyskanie dodatkowej bezpłatnej energii. Wszystkie wartości celów projektu wynikają z przeprowadzonego audytu energetycznego. Przeprowadzenie inwestycji przyniesie wymierne korzyści ekonomiczne dla modernizowanych budynków – ograniczenie wydatków na utrzymanie budynku oraz społeczne i ekologiczne – zmniejszenie emisji substancji szkodliwych, a dzięki temu utrzymanie mieszkańców gminy w lepszym zdrowiu. Przeprowadzona inwestycja pełni również funkcję edukacyjną dla mieszkańców polegającą na większej świadomości i propagowania działań na rzecz ochrony środowiska.
 
W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:
• ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 30,13 MWh/rok,
• ilość zaoszczędzonej energii cieplnej  – 1 516,59 GJ/rok
• zmniejszenie zużycia energii końcowej – 1 933,69 GJ/rok
• szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  – 107,45 Mg/rok
• liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 2
• liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 2
• powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 2 852,00
• zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 487 280,55 kWh/rok
 
Opis działań:
Planowany zakres prac obejmuje m.in:
• wymianę instalacji centralnego ogrzewania,
• modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej,
• ocieplenie ścian zewnętrznych
• docieplenie płytami wełny mineralnej stropodachu,
• modernizację instalacji oświetlenia wewnętrznego
• wymianę stolarki drzwiowej i okiennej
• montaż paneli fotowoltaicznychBudżet projektu:
Koszty ogółem: 1 643 375,74 zł
Wkład Fundusz Europejskich (EFRR) : 1 288 505,75 zł
Wkład własny: 354 869,99 zł
Poziom dofinansowania: 78,41 %Kompetencje kluczowe w szkole w Sadowiu

Okres realizacji:
01 styczeń  2018 r. – 30 czerwca 2019 r.

Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego
Poddziałanie 8.3.2. Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych (projekty konkursowe)

Wnioskodawca/Partner:
Gmina Sadowie (Beneficjent)

Instytucja Zarządzająca/Ogłaszająca konkurs/Przyznająca dotację:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego / Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz rozwój nauczania opartego o eksperyment i narzędzia TIK wśród 128 uczniów (68K i 60M) Szkoły Podstawowej w Sadowiu, poprzez odbycie zajęć matematycznych, językowych, przyrodniczych, ICT i umiejętności uczenia się, pracy w grupie oraz grywalizacji, a także uzupełnienie kwalifikacji zawodowych przez 16 nauczycieli (14K i 2M) w zakresie stosowania na lekcjach TIK, grywalizacji oraz nowoczesnych metod nauczania do końca czerwca 2019 r.

Planowane efekty:
1.    Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu (68K, 60M).
2.    Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu (14K, 2M).
3.    Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie (68K, 60M).
4.    Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie (14K, 2M).
5.    Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych (1).
6.    Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie (1)
7.    Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych (29 K, 17 M).

Grupy docelowe:
1.    Szkoły kształcenia podstawowego:
a) Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu,
2.    Nauczyciele kształcenia ogólnego (podstawowego) (14K, 2M).
3.    Uczniowie i wychowankowie (w tym z niepełnosprawnościami) szkół/placówek prowadzących kształcenie podstawowe oraz specjalne (68K, 60M).

Opis działań:
Zadanie 1  – Podniesienie kompetencji uczniów w zakresie TIK – ECDL .
Zadanie 2 – Podniesienie kompetencji uczniów w zakresie j. angielskiego – konwersatoria
Zadanie 3 – Podniesienie kompetencji uczniów w zakresie pracy zespołowej i umiejętności uczenia się
Zadanie 4 – Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki
Zadanie 5- Doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli – TIK
Zadanie 6- Doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli – kompetencje kluczowe
Zadanie 7- Doposażenie bazy dydaktycznej – TIK
Zadanie 8- Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki

Budżet projektu:

Koszty ogółem: 407 460,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 354 160,00 zł
Koszt przypadający na jednego uczestnika: 2 829,58 zł
Wkład własny: 53 300,00 zł
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w miejscowości Sadowie

Całkowita wartość projektu: 276 750,00 zł

Środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem LGD „Krzemienny Krąg: 118 000,00 zł

Środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki: 74 200,00 zł

Wkład własny:  84 550,00 zł

Termin realizacji: 01.09.2014 r. – 21.05.2015 r.

Wnioskodawcą i realizatorem projektu jest Gmina Sadowie