Aktualności

INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W II PÓLROCZU 2022 r.

image_pdfimage_print

Wójt Gminy Sadowie informuje, że od 1 sierpnia 2022 r. producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła do wysokości limitu zwrotu określonego na 2022 r.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej producenci rolni mogą składać w terminie:
od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.
Odpowiedni wniosek należy złożyć do Wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. ustala się jako sumę:

1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (w 2022 r. 1,00 zł/l), liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku tj.
110,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (w 2022 r. 1,00 zł/l), liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku tj.
40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2022 roku – 110 l
Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2022 roku – 1,00 zł

Pieniądze wypłacane będą w terminie:
• od 3 do 31 października 2022 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku lub gotówką w kasie BS Sadowie.

WZÓR WNIOSKU:

Wzor_wniosku_akcyza_2022

 

Skip to content