Aktualności,  Projekty UE,  W trakcie realizacji

Informacja o przedłużonej rekrutacji do projektu

image_pdfimage_print

Informacja o przedłużonej rekrutacji do projektu

„Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w Gminie Sadowie”

 

Informujemy, iż Gmina Sadowie prowadzi obecnie uzupełniającą rekrutację do projektu „Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w Gminie Sadowie”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych; Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

 

W związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie i regulaminu projektu Uczestnikiem/-czką Projektu może zostać osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

 1. a) zamieszkuje w rozumieniu Kodeksu Cywilnego obszar Gminy Sadowie w województwie świętokrzyskim;
 2. b) jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (z co najmniej jednego z powodów uwzględnionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) lub osobą z ich otoczenia w tym rodzin (zgodnie z zapisami zawartymi w wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020)

 

Do udziału w projekcie preferowane są osoby spełniające kryterium nieprzekroczenia 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie) o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a osoby które nie spełniają tego kryterium będą częściowo dokonywać odpłatności za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (opis zasad odpłatności w § 8 Regulaminu Projektu).

 

W ramach Projektu każdy Uczestników/-czek weźmie udział w jednej z poniższych form wsparcie:

 1. a) Udział w Klubie Seniora w miejscowości Łężyce;
 2. b) Udział w Klubie Seniora w miejscowości Wszechświęte;
 3. c) Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania;
 4. d) Miejsce pobytu czasowego w mieszkaniu chronionym/wspomaganym;
 5. e) Szkolenie z zakresu usług opiekuńczych dla osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 

Wsparcie w ramach projektu przewidziane jest od października 2019 r. do listopada 2021 r.

 

Rekrutacja uzupełniająca trwa do 20.09.2019 r.

Zapraszamy do udziały wszystkich chętnych.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe można składać w Biurze Projektu – siedzibie Urzędu Gminy w Sadowiu, Sadowie 131C, 27 – 580 Sadowie.


Pliki do pobrania:

 1. 0.
  Pobierz: regulamin_projektu.pdf [2547KB]
 2. 1.
  Pobierz: deklaracja_udzialu_w_projekcie.pdf [1258KB]
 3. 2.
  Pobierz: formularz_zgloszeniowy.pdf [3193KB]
Skip to content