Projekty UE,  Zrealizowane

Kompetencje kluczowe w szkole w Sadowiu

image_pdfimage_print

Okres realizacji:
01 styczeń  2018 r. – 30 czerwca 2019 r.

Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego
Poddziałanie 8.3.2. Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych (projekty konkursowe)

Wnioskodawca/Partner:
Gmina Sadowie (Beneficjent)

Instytucja Zarządzająca/Ogłaszająca konkurs/Przyznająca dotację:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego / Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz rozwój nauczania opartego o eksperyment i narzędzia TIK wśród 128 uczniów (68K i 60M) Szkoły Podstawowej w Sadowiu, poprzez odbycie zajęć matematycznych, językowych, przyrodniczych, ICT i umiejętności uczenia się, pracy w grupie oraz grywalizacji, a także uzupełnienie kwalifikacji zawodowych przez 16 nauczycieli (14K i 2M) w zakresie stosowania na lekcjach TIK, grywalizacji oraz nowoczesnych metod nauczania do końca czerwca 2019 r.

Planowane efekty:
1.    Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu (68K, 60M).
2.    Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu (14K, 2M).
3.    Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie (68K, 60M).
4.    Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie (14K, 2M).
5.    Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych (1).
6.    Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie (1)
7.    Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych (29 K, 17 M).

Grupy docelowe:
1.    Szkoły kształcenia podstawowego:
a) Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu,
2.    Nauczyciele kształcenia ogólnego (podstawowego) (14K, 2M).
3.    Uczniowie i wychowankowie (w tym z niepełnosprawnościami) szkół/placówek prowadzących kształcenie podstawowe oraz specjalne (68K, 60M).

Opis działań:
Zadanie 1  – Podniesienie kompetencji uczniów w zakresie TIK – ECDL .
Zadanie 2 – Podniesienie kompetencji uczniów w zakresie j. angielskiego – konwersatoria
Zadanie 3 – Podniesienie kompetencji uczniów w zakresie pracy zespołowej i umiejętności uczenia się
Zadanie 4 – Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki
Zadanie 5- Doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli – TIK
Zadanie 6- Doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli – kompetencje kluczowe
Zadanie 7- Doposażenie bazy dydaktycznej – TIK
Zadanie 8- Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki

Budżet projektu:

Koszty ogółem: 407 460,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 354 160,00 zł
Koszt przypadający na jednego uczestnika: 2 829,58 zł
Wkład własny: 53 300,00 zł

Skip to content