Kontakt   Mapa strony   Wersja kontrastowa   Wersja graficzna  
O gminie Aktualności Galeria Urząd Gminy Kultura Szkolnictwo Dla turysty i inwestora... Projekty unijne
Projekty unijne Budowa sieci wodociągowej w zachodniej części Gminy SadowieRewitalizacja centrum miejscowości Sadowie - etap IBudowa świetlicy wiejskiej w Łężycach oraz przekształcenie...Przedszkolem czas zacząć...Równajmy szanse - program wyrównywania szans...Aktywnością sportową wspieramy nasz potencjał...Stworzenie i wyszkolenie młodzieżowej drużyny...e-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa ŚwiętokrzyskiegoBudowa i zagospodarowanie miejsca wypoczynku w miejscowości JacentówWyposażenie świetlicy i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w SadowiuWyposażenie świetlic w miejscowościach..Indywidualizacja nauczania i wychowania...Swoje chwaląc, Sadowie poznajcie...Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rżuchów...Wyposażenie świetlicy wiejskiej we Rżuchowie...e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSTAktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy SadowieJadę do pracy!Aktywną integracją zmieniamy naszą przyszłośćBudowa i zagospodarowanie miejsca wypoczynku w miejscowości BogusławiceBudowa oznakowania turystycznego i miejsc widokowychUporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy SadowieWolę Przedszkole!Renowacja nagrobków zabytkowego cmentarza...Budowa i zagospodarowanie miejsca wypoczynku w miejscowości Zwola...Remont Świetlicy Wiejskiej w Biskupicach oraz zagospodarowanie terenu wokół...Oznakowanie turystyczno - widokowe wschodniej części Gminy Sadowie...Chcieć razem, to móc więcejBudowa przydomowych oczyszczalni ścieków...Modernizacja odziałów przedszkolnych...@KTYWNEŚwięto Chleba...Schematom STOP!Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w miejscowości SadowiePrzedszkole w SadowiuKompetencje Kluczowe w Szkole w SadowiuProgram wsparcia osób niesamodzielnych...
Spółdzielnia socjalna Organizacje pozarządowe Do pobrania Kurier Gminy Sadowie


Okres realizacji:

01 styczeń  2018 r. – 30 czerwca 2019 r.

Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego
Poddziałanie 8.3.2. Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych (projekty konkursowe)
 
Wnioskodawca/Partner:
Gmina Sadowie (Beneficjent)

Instytucja Zarządzająca/Ogłaszająca konkurs/Przyznająca dotację:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego / Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach
 
Cel projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz rozwój nauczania opartego o eksperyment i narzędzia TIK wśród 128 uczniów (68K i 60M) Szkoły Podstawowej w Sadowiu, poprzez odbycie zajęć matematycznych, językowych, przyrodniczych, ICT i umiejętności uczenia się, pracy w grupie oraz grywalizacji, a także uzupełnienie kwalifikacji zawodowych przez 16 nauczycieli (14K i 2M) w zakresie stosowania na lekcjach TIK, grywalizacji oraz nowoczesnych metod nauczania do końca czerwca 2019 r.

Planowane efekty:
1.    Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu (68K, 60M).
2.    Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu (14K, 2M).
3.    Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie (68K, 60M).
4.    Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie (14K, 2M).
5.    Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych (1).
6.    Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie (1)
7.    Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych (29 K, 17 M).
 
Grupy docelowe:
1.    Szkoły kształcenia podstawowego:
a) Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu,
2.    Nauczyciele kształcenia ogólnego (podstawowego) (14K, 2M).
3.    Uczniowie i wychowankowie (w tym z niepełnosprawnościami) szkół/placówek prowadzących kształcenie podstawowe oraz specjalne (68K, 60M).
 
Opis działań:
Zadanie 1  - Podniesienie kompetencji uczniów w zakresie TIK - ECDL .
Zadanie 2 – Podniesienie kompetencji uczniów w zakresie j. angielskiego - konwersatoria
Zadanie 3 – Podniesienie kompetencji uczniów w zakresie pracy zespołowej i umiejętności uczenia się
Zadanie 4 – Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki
Zadanie 5- Doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli - TIK
Zadanie 6- Doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli - kompetencje kluczowe
Zadanie 7- Doposażenie bazy dydaktycznej - TIK
Zadanie 8- Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki
 
Budżet projektu:

Koszty ogółem: 407 460,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 354 160,00 zł
Koszt przypadający na jednego uczestnika: 2 829,58 zł
Wkład własny: 53 300,00 zł


Dodał: P.Wójtowicz dnia 29-01-2018
Gmina Sadowie
Realizacja wersji kontrastowej: Arkadiusz Łapa.