Aktualności,  Projekty UE,  W trakcie realizacji

Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w gminie Sadowie – rekrutacja osób chętnych

image_pdfimage_print

 

Rekrutacja do projektu

„Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w gminie Sadowie”

 

Informujemy, iż Gmina Sadowie prowadzi obecnie rekrutację do projektu „Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w gminie Sadowie”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych; Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

 

Uczestnikiem/-czką Projektu może zostać osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

 1. a) zamieszkuje w rozumieniu Kodeksu Cywilnego obszar gminy Sadowie w województwie świętokrzyskim;
 2. b) jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (z co najmniej jednego z powodów uwzględnionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) lub osobą z ich otoczenia w tym rodzin (zgodnie z zapisami zawartymi w wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020) i jej dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie) o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

Głównym celem Projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla 110 osób (w tym 75K i 35M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia (w tym rodzin i dzieci), osób zależnych (niesamodzielnych) i osób sprawujących opiekę nad osobą zależną (niesamodzielną) z terenu gminy Sadowie poprzez uruchomienie 2 Klubów Seniora w miejscowościach Wszechświęte i Łężycach, rozszerzenie dotychczasowej oferty świadczonych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez OPS w Sadowiu poprzez zatrudnienie 5 opiekunów zawodowych oraz utworzenie 17 miejsc w mieszkaniach wspomaganych/chronionych do dnia 30.09.2021 r.

W ramach Projektu każdy Uczestników/-czek weźmie udział w jednej z poniższych form wsparcie:

 1. a) Udział w Klubie Seniora w miejscowości Łężyce;
 2. b) Udział w Klubie Seniora w miejscowości Wszechświęte;
 3. c) Usługi opiekuńcze w miejscy zamieszkania;
 4. d) Miejsce pobytu czasowego w mieszkaniu chronionym/wspomaganym;
 5. e) Szkolenie z zakresu usług opiekuńczych dla osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 

Rekrutacja trwa do 19.07.2019 r.

Zapraszamy do udziały wszystkich chętnych.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe można składać w Biurze Projektu – w siedzibie Ośrodku Pomocy Społecznej w Sadowiu,

Sadowie 131C, 27 – 580 Sadowie.


Pliki do pobrania:

 1. 0.
  Pobierz: Regulamin_projektu.pdf [2058KB]
 2. 1.
  Pobierz: Formularz_Zgloszeniowy_Sadowie_21.06.2019.doc [214KB]
 3. 2.
  Pobierz: Deklaracja_z_zalacznikami.doc [108KB]
Skip to content