Projekty UE,  W trakcie realizacji

Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w gminie Sadowie

image_pdfimage_print

Tytuł projektu: „Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w gminie Sadowie”

Okres realizacji:
01 kwiecień 2019 r. – 30 listopad 2021 r.

Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych

Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

Wnioskodawca:

Gmina Sadowie

Instytucja Zarządzająca/Ogłaszająca konkurs/Przyznająca dotację:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego / Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla 110 osób (w tym 75K i 35M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia (w tym rodzin i dzieci), osób zależnych (niesamodzielnych)
i osób sprawujących opiekę nad osobą zależną (niesamodzielną)
z terenu gminy Sadowie poprzez uruchomienie 2 Klubów Seniora w miejscowościach Wszechświęte i Łężycach, rozszerzenie dotychczasowej oferty świadczonych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez OPS w Sadowiu poprzez zatrudnienie 5 opiekunów zawodowych oraz utworzenie 17 miejsc w mieszkaniach wspomaganych/chronionych do dnia 30.11.2021 r.

Planowane efekty:

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po

zakończeniu projektu 62 szt.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu [osoby] (6K i 4M)

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu 45 szt.

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych i chronionych istniejących po zakończeniu projektu 17 szt.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie [osoby] (65K i 45M)

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie [osoby] (40K i 20M)

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami w postaci mieszkań chronionych i wspomaganych w programie [osoby] (10K i 7M)

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 2 szt.

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne 1 szt.

Grupy docelowe:

Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie, w tym rodziny i dzieci (47K/23M)

Osoby zależne (niesamodzielne), osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną (niesamodzielną) (28K/12M)

Opis działań:

Zadanie 1  – Powstanie i funkcjonowanie Klubów Seniora w miejscowościach Wszechświęte i Łężyce

Zadanie 2 – Usługi Opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Zadanie 3 – Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań chronionych i wspomaganych

Zadanie 4 – Szkolenia z zakresu usług opiekuńczych

Budżet projektu:

Koszty ogółem: 2 086 800,00 zł

Wkład Fundusz Europejskich: 1 930 200,00 zł

Koszt przypadający na jednego uczestnika: 18 970,91 zł

Wkład własny: 156 600,00 zł

 Strona projektu

REGULAMIN PROJEKTU

REGULAMIN MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KLUBÓW SENIORA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OPIEKUŃCZYCH

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ Z ZAKRESU USŁUG OPIEKUŃCZYCH

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE

Skip to content