O projekcie

Tytuł projektu: „Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w gminie Sadowie”

Okres realizacji: 01 kwiecień 2019 r. – 30 listopad 2021 r.

Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych

Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

Wnioskodawca: Gmina Sadowie

Instytucja Zarządzająca/Ogłaszająca konkurs/Przyznająca dotację: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego / Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach

Koszty ogółem: 2 086 800,00 zł

Wkład Fundusz Europejskich: 1 930 200,00 zł

Koszt przypadający na jednego uczestnika: 18 970,91 zł

Wkład własny: 156 600,00 zł

REGULAMIN PROJEKTU

REGULAMIN MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KLUBÓW SENIORA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OPIEKUŃCZYCH

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ Z ZAKRESU USŁUG OPIEKUŃCZYCH

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla 110 osób (w tym 75K i 35M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia (w tym rodzin i dzieci), osób zależnych (niesamodzielnych) i osób sprawujących opiekę nad osobą zależną (niesamodzielną) z terenu gminy Sadowie poprzez uruchomienie 2 Klubów Seniora w miejscowościach Wszechświęte i Łężycach, rozszerzenie dotychczasowej oferty świadczonych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez OPS w Sadowiu poprzez zatrudnienie 5 opiekunów zawodowych oraz utworzenie 17 miejsc w mieszkaniach wspomaganych/chronionych do dnia 30.11.2021 r.

W ramach projektu zakwalifikowane osoby otrzymają jedną z poniższych form wsparcie:

 • Udział w Klubie Seniora w miejscowości Łężyce;
 • Udział w Klubie Seniora w miejscowości Wszechświęte;
 • Usługi opiekuńcze w miejscy zamieszkania;
 • Miejsce pobytu czasowego w mieszkaniu chronionym/wspomaganym;
 • Szkolenie z zakresu usług opiekuńczych dla osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

W projekcie mogą uczestniczyć mieszkańcy Gminy Sadowie, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie) o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, kwalifikujący się do jednej z poniższych grup:

 • Osoby starsze wymagające opieki
 • Rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym
 • Osoby niesamodzielne
 • Opiekunowi faktyczni osób niesamodzielnych

Grupy docelowe i opis działań

Grupy docelowe:

 • Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie, w tym rodziny i dzieci (47K/23M)
 • Osoby zależne (niesamodzielne), osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną (niesamodzielną) (28K/12M)

Opis działań:

 • Zadanie 1  – Powstanie i funkcjonowanie Klubów Seniora w miejscowościach Wszechświęte i Łężyce
 • Zadanie 2 – Usługi Opiekuńcze w miejscu zamieszkania
 • Zadanie 3 – Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań chronionych i wspomaganych
 • Zadanie 4 – Szkolenia z zakresu usług opiekuńczych

Planowane efekty

 • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu 62 szt.
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu [osoby] (6K i 4M)
 • Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu 45 szt.
 • Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych i chronionych istniejących po zakończeniu projektu 17 szt.
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie [osoby] (65K i 45M)
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie [osoby] (40K i 20M)
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami w postaci mieszkań chronionych i wspomaganych w programie [osoby] (10K i 7M)
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 2 szt.
 • Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne 1 szt.

Kontakt

 

Urząd Gminy Sadowie
Sadowie 131C
27-580 Sadowie

Mapa dojazdu