Aktualności,  W trakcie realizacji

Świetlica środowiskowa w gminie Sadowie

image_pdfimage_print

Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. (Św. Jan Paweł II)

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie „RoSa” wraz z Gminą Sadowie realizują projekt pn:

„Świetlica środowiskowa w gminie Sadowie”

Okres realizacji:
01 lipca 2021 r. – 17 październik 2022 r.

Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych

Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

Wnioskodawca:

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY SADOWIE „ROSA”

Partnerzy:

GMINA SADOWIE

Instytucja Zarządzająca/Ogłaszająca konkurs/Przyznająca dotację:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego / Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach

 Cel projektu:

Celem projektu jest profilaktyka społeczna mająca na celu przeciwdziałanie oraz minimalizowanie skutków wykluczenia społecznego u 24 dzieci (10K/24M) w wieku 6-15l.(w tym 4 OzN -2K i 2M) wraz z poradnictwem rodzinnym dla ich 12 rodziców/opiekunów prawnych (7K/5M), zamieszkałych gminę Sadowie w województwie świętokrzyskim. Działania projektu realizowane będą w okresie od 01.07.2021-17.10.2022 r. przez utworzenie 1 świetlic środowiskowej w której realizowane będzie wsparcie skupione na rozwoju min. 2 kompetencji kluczowych u dzieci oraz poradnictwie rodzinnym i prawnym dla ich rodziców/prawnych opiekunów.

Planowane efekty:

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu [szt.] (26)

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu [szt.] (26)

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie [osoby] (17K) i (19M)

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie [osoby] (17K) i (19M)

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] (1)

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] (10K) i (14M)

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.] (2)

Grupy docelowe:

Grupę docelową projektu stanowią osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego z powodów uwzględnionych art. 7 ustawy z dn.12 III 2004r. o pomocy społecznej i ich otoczenie, w tym rodziny  z obszaru gminy Sadowie, którzy uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego.

 Opis działań:

Zadanie 1 – Adaptacja, wyposażenie i bieżące funkcjonowanie świetlicy środowiskowej

Zadanie 2 – Realizacja wsparcia dla dzieci

Zadanie 3  – Realizacja wsparcia dla rodziców/opiekunów prawnych

Budżet projektu:

Koszty ogółem: 537 522,50 zł

Wkład Fundusz Europejskich: 496 722,50 zł

Koszt przypadający na jednego uczestnika: 14 931,18 zł

Wkład własny: 40 800,00 zł

Skip to content