Aktualności

Szanowni Mieszkańcy Gminy Od 1 stycznia 2021 roku nastąpi zmiana systemu naliczania opłat za odbiór odpadów. Od 01.01.2021 OBOWIĄZUJE NOWY WZÓR DEKLARACJI.

image_pdfimage_print

Zarząd Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki zawiadamia Państwa, że wychodząc naprzeciw wymogom prawnym, od 1 stycznia 2021 roku wprowadza zmianę systemu naliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata będzie naliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Od 1 stycznia 2021 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosiła:

  • 20,00 zł od każdej osoby za miesiąc przy selektywnej zbiórce odpadów, w przypadku braku zgłoszonego przydomowego kompostownika,
  • 18,00 zł od każdej osoby za miesiąc przy selektywnej zbiórce oraz kompostowaniu bioodpadów w przydomowym kompostowniku.

Mieszkańcom, którzy nie będą wypełniali obowiązku segregacji zostanie nałożona opłata w wysokości 40,00 zł miesięcznie od każdej osoby.

Nowe DEKLARCJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWNIE ODPADAMI KOMUNALNYMI będą przekazywane Państwu za pośrednictwem Sołtysów, przy okazji pobierania raty podatku od nieruchomości.

Uzupełnioną Deklarację można złożyć w następujący sposób:

  • osobiście w Biurze Związku w Baćkowicach, 27-552 Baćkowice 86,
  • wysłać pocztą na adres: Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki,27-552 Baćkowice 86,
  • złożyć (w kopercie) w Urzędzie Gminy w Sadowiu,
  • przekazać (w zamkniętej kopercie) Sołtysowi,
  • przesłać za pośrednictwem ePUAP: zgdk1/SkrytkaE5 (wymaga ważnego podpisu elektronicznego).

Każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia NOWEJ DEKLARACJI, podając aktualną liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość.

W przypadku niezłożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji zostanie wydana DECYZJA administracyjna uwzględniająca m.in. liczbę osób zameldowanych na danej nieruchomości.

W załączeniu:
INFORMACJA dla Gmin

Koszty opłaty
Ulotka,
Deklaracja

Skip to content