Aktualności

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 22.08.2019 r.

image_pdfimage_print

Z A W I A D O M I E N I E

W dniu 22 sierpnia 2019 r. o godz. 13oo  w siedzibie
Biblioteki – Ośrodka Kultury Gminy Sadowie odbędzie się zwyczajna
Sesja Rady Gminy Sadowie.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Ocena realizacji zadań z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki
  realizowanych przez Bibliotekę – Ośrodek Kultury Gminy Sadowie.
 5. Stan oświaty w gminie. Funkcjonowanie szkół i przedszkoli oraz  przygotowanie do nowego roku szkolnego 2019/2020.
 6. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
 • ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadowie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
  od dnia 1 września 2019 roku,
 • ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych,
 • wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 – 2023,
 • rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sadowie,
 • określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
  Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
 • zmian w budżecie Gminy Sadowie na 2019 rok,
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sadowie na lata 2019 – 2035.
 1. Podjęcie deklaracji w sprawie skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zakończenie obrad sesji.

Z poważaniem,

Mieczysław Podczasi

  Przewodniczący Rady Gminy

Skip to content