Chrońmy pszczoły

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. 2013 poz. 455): Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.

Osoby wykonujące zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin muszą mieć świadomość ryzyka zatrucia pszczół i bezwzględnie przestrzegać obowiązujących zasad stosowania środków ochrony roślin, tj.:
1. Preparatów toksycznych dla pszczół nie stosować:
• na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
• kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
• na rośliny pokryte spadzią,
• w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek,
• na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
2. Unikać znoszenia cieczy użytkowej, zwłaszcza na sąsiednie kwitnące rośliny.
3. Stosować środki ochrony roślin co najmniej 20 m od pasiek, przy prędkości wiatru w czasie zabiegu nieprzekraczającym 4 m/sekundę.
4. Dobierać starannie porę wykonania zabiegu ochrony roślin, najlepiej wykonywać zabiegi wieczorem (po oblocie pszczół).
5. Wybierać preparaty selektywne (bezpieczne dla owadów pożytecznych), nietoksyczne dla pszczół, lub o krótkim okresie prewencji.
6. Współpracować z pszczelarzami w celu ewentualnego zabezpieczenia uli w czasie wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin.
7. Informować o zabiegach ochronnych.
8. Wykonywać zabiegi po przekroczeniu progów ekonomicznej szkodliwości.
9. Postępować ze środkami ochrony roślin zgodnie z etykietą – instrukcją stosowania.
10. Nie zanieczyszczać wód.
Pszczelarze corocznie apelują i proszą rolników, aby w okresie przeprowadzanych oprysków rolniczych przestrzegali elementarnych zasad ochrony pszczół nad zatruciami.

Złamanie tego zakazu zagrożone jest surowymi karami. Jeśli pszczoły zginą z powodu oprysku, pszczelarz ma prawo zgłosić sprawę do sądu i domagać się odszkodowania od sprawcy. Rolnik może zostać także ukarany dodatkowo karą grzywny.

Źródło:
• Aktualności Rolnicze, ISSN 1234-236X Nr 4 (338)
• Aktualności Rolnicze, ISSN 1234-236X Nr 5 (339)
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy
Zaproszenie na szkolenie dla rolników.

Zaproszenie na szkolenie: „Nowe prawo w zakresie zdrowia roślin obowiązujące od 14 grudnia 2019”.
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Sadowie

Tytuł projektu: „Poprawa efektywności energetycznej budynków  użyteczności publicznej w Gminie Sadowie”
 
Okres realizacji:
1 października 2016 roku do 31 maja 2019 roku
 
Oś Priorytetowa: 3 Efektywna i zielona energia
 
Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym dla projektów realizowanych w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej.
 
Wnioskodawca:
Gmina Sadowie
Sadowie 86,
27 – 580 Sadowie
tel./fax. (15) 869 -24 -37
www.sadowie.pl
 
Instytucja Zarządzająca/Ogłaszająca konkurs/Przyznająca dotację:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, IZ RPSW (Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego)
 
Cel projektu:
Głównym celem projektu jest poprawa czystości powietrza w Gminie Sadowie poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej modernizowanych budynków będących obiektami użyteczności publicznej, tj. Zespołu Szkół w Sadowiu. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi nie tylko zmniejszenie kosztów utrzymania modernizowanych budynków, ale również zmniejszenie emisji CO2 i innych szkodliwych substancji oraz poprawa stanu środowiska naturalnego.
 
Planowane efekty:
W wyniku przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych nastąpi znaczne zmniejszenie całkowitej zużywanej energii, zainstalowane instalacje OZE pozwolą na uzyskanie dodatkowej bezpłatnej energii. Wszystkie wartości celów projektu wynikają z przeprowadzonego audytu energetycznego. Przeprowadzenie inwestycji przyniesie wymierne korzyści ekonomiczne dla modernizowanych budynków – ograniczenie wydatków na utrzymanie budynku oraz społeczne i ekologiczne – zmniejszenie emisji substancji szkodliwych, a dzięki temu utrzymanie mieszkańców gminy w lepszym zdrowiu. Przeprowadzona inwestycja pełni również funkcję edukacyjną dla mieszkańców polegającą na większej świadomości i propagowania działań na rzecz ochrony środowiska.
 
W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:
• ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 30,13 MWh/rok,
• ilość zaoszczędzonej energii cieplnej  – 1 516,59 GJ/rok
• zmniejszenie zużycia energii końcowej – 1 933,69 GJ/rok
• szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  – 107,45 Mg/rok
• liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 2
• liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 2
• powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 2 852,00
• zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 487 280,55 kWh/rok
 
Opis działań:
Planowany zakres prac obejmuje m.in:
• wymianę instalacji centralnego ogrzewania,
• modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej,
• ocieplenie ścian zewnętrznych
• docieplenie płytami wełny mineralnej stropodachu,
• modernizację instalacji oświetlenia wewnętrznego
• wymianę stolarki drzwiowej i okiennej
• montaż paneli fotowoltaicznychBudżet projektu:
Koszty ogółem: 1 643 375,74 zł
Wkład Fundusz Europejskich (EFRR) : 1 288 505,75 zł
Wkład własny: 354 869,99 zł
Poziom dofinansowania: 78,41 %Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy