Dziś jest 16 września 2019 r. imieniny obchodzą Edyta, Kornel, Korneliusz, Kamila, Cyprian, Jagna.
Kontakt Mapa strony Strona główna Wersja kontrastowa
O gminie Aktualności Galeria Urząd Gminy Kultura Szkolnictwo Dla turysty i inwestora... Projekty unijne
Projekty unijne Budowa sieci wodociągowej w zachodniej części Gminy SadowieRewitalizacja centrum miejscowości Sadowie - etap IBudowa świetlicy wiejskiej w Łężycach oraz przekształcenie...Przedszkolem czas zacząć...Równajmy szanse - program wyrównywania szans...Aktywnością sportową wspieramy nasz potencjał...Stworzenie i wyszkolenie młodzieżowej drużyny...e-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa ŚwiętokrzyskiegoBudowa i zagospodarowanie miejsca wypoczynku w miejscowości JacentówWyposażenie świetlicy i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w SadowiuWyposażenie świetlic w miejscowościach..Indywidualizacja nauczania i wychowania...Swoje chwaląc, Sadowie poznajcie...Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rżuchów...Wyposażenie świetlicy wiejskiej we Rżuchowie...e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSTAktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy SadowieJadę do pracy!Aktywną integracją zmieniamy naszą przyszłośćBudowa i zagospodarowanie miejsca wypoczynku w miejscowości BogusławiceBudowa oznakowania turystycznego i miejsc widokowychUporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy SadowieWolę Przedszkole!Renowacja nagrobków zabytkowego cmentarza...Budowa i zagospodarowanie miejsca wypoczynku w miejscowości Zwola...Remont Świetlicy Wiejskiej w Biskupicach oraz zagospodarowanie terenu wokół...Oznakowanie turystyczno - widokowe wschodniej części Gminy Sadowie...Chcieć razem, to móc więcejBudowa przydomowych oczyszczalni ścieków...Modernizacja odziałów przedszkolnych...@KTYWNEŚwięto Chleba...Schematom STOP!Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w miejscowości SadowiePrzedszkole w SadowiuKompetencje Kluczowe w Szkole w SadowiuProgram wsparcia osób niesamodzielnych...
Spółdzielnia socjalna Organizacje pozarządowe Do pobrania Kurier Gminy Sadowie
    Wrzesień 2019
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE
GMINY SADOWIE

ZAPRASZAMY DO WIRTUALNEJ WĘDRÓWKI
PO NASZEJ "MAŁEJ OJCZYŹNIE"KAMPANIA "NARKOTYKI I DOPALACZE ZABIJAJĄ"PORADNIK JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA UPAŁ

NOWY WZÓR WNIOSKU O ZWROT

PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE

OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO

DO PRODUKCJI ROLNEJ

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE"SPRAWY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ŚMIECIOWĄ:

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW W 2019 ROKU

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

INFORMACJA - INDYWIDUALNE NUMERY RACHUNKÓW -
OPŁATY ZA ŚMIECI


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
- OPŁATY ZA WYWÓZ ŚMIECI

KOMUNIKATY PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI

OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

DYŻURY PRZEWODNICZĄCEGO
I WICEPRZEWODNICZĄCYCH
RADY GMINY SADOWIE


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Sadowie jest: Wójt Gminy Sadowie z siedzibą w Sadowiu 86, 27-580 Sadowie.
 • Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na adres poczty elektronicznej inspektor@cbi24.pl.
 • Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Sadowie / Urząd Gminy Sadowie - na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody (jeśli dotyczy) przetwarza Pani/Pana dane osobowe.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  • a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Sadowie;
  • b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
  • c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 • W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy Sadowie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Sadowie/ Urząd Gminy Sadowie.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  • a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   • - dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  • d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   • - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych
   • - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  • f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   • - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 • W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Sadowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 • W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 • Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Gmina Sadowie realizuje w 2018 roku
"Program usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Sadowie".
Wartość zadania: 37 627,20 zł brutto
Dofinansowanie WFOŚ Kielce: 18 813,60 zł brutto.

Wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych na stronie Gminy Sadowie zastrzeżone dla Gminy Sadowie.