Aktualności

Ruszyła pomoc dla rolników będących w 2023 r. producentami kukurydzy!

image_pdfimage_print

Nabór wniosków – do 29 lutego 2024 r.

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej dla producenta rolnego będącego producentem kukurydzy

Zgodnie z § 13zzl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 z późn. zm.), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie do dnia 29 lutego 2024 r. przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla producenta rolnego będącego producentem kukurydzy.

O pomoc może się ubiegać producent kukurydzy, który w 2023 r. złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, o których mowa w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o Panie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Pomoc ma charakter pomocy publicznej i jest udzielana na podstawie decyzji Komisji Europejskiej nr SA.110984 (2023/N)

Pomoc finansowa będzie udzielana producentowi kukurydzy:

 1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 2. będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 2022/2472;
 3. który w 2023 r. złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, o których mowa w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o Panie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027;
 4. któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Składanie wniosków

Pomoc jest przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na wniosek tego producenta rolnego złożony w terminie do dnia 29 lutego 2024 r. na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Wnioski można składać bezpośrednio w kancelarii BP, listownie za pośrednictwem operatora pocztowego (np. Poczta Polska) lub za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel na stronie gov.pl

W przypadku złożenia wniosku po dniu 29 lutego 2024 r. nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Za datę złożenia wniosku uważa się:

 1. w przypadku osobistego złożenia wniosku w kancelarii BP – datę dostarczenia wniosku do kancelarii BP;

lub

 1. w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego (np. Poczta Polska) – datę nadania przesyłki (data stempla);

lub

 1. w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP lub za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl – datę jego nadania.

 

UWAGA!

 1. W przypadku składania wniosku przez platformę ePUAP lub mObywatel, aby wniosek trafił do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy należy starannie wskazać dane tej jednostki, tj. w nazwie jednostki musi występować określenie „Biuro powiatowe” oraz nazwa powiatu gdzie dane BP ARiMR ma siedzibę, np. „BIURO POWIATOWE AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W ZAMOŚCIU (22-400 ZAMOŚĆ, WOJ. LUBELSKIE)” lub „AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA – BIURO POWIATOWE (65-120 ZIELONA GÓRA, WOJ. LUBUSKIE)”.
 2. Jeżeli wniosek o udzielenie pomocy finansowej składany jest za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel.gov.pl, przy wykorzystaniu funkcji „Pismo ogólne do urzędu”, konieczne jest odrębne podpisanie przez Wnioskodawcę, podpisem elektronicznym, wniosku o udzielenie pomocy, np. z wykorzystaniem usługi „Podpisz dokument elektronicznie” dostępnej na platformie ePUAP lub mObywatel.gov.pl

Szczegółowa instrukcja składania wniosku o pomoc za pośrednictwem platformy ePUAP lub uslugi mObywatel.gov.pl została zawarta w instrukcji wypełniania wniosku.

Wysokość pomocy

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez producenta kukurydzy we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich, o których mowa w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, powierzchni upraw kukurydzy, z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę, nie większej niż 100 ha, i stawki pomocy.

Zgodnie z § 13zzl ust. 6 rozporządzenia stawka wynosi:

 1. 1 000 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę, położonych na obszarze województwa lubelskiego i podkarpackiego;
 2. 700 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę, położonych na obszarze województwa małopolskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i podlaskiego;
 3. 500 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę, położonych na obszarze województwa dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego.

 

Zgodnie z § 13zzl ust. 7 rozporządzenia, w przypadku gdy ze złożonych wniosków wynika, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę 1 mld zł, do obliczenia wysokości tej pomocy stosuje się współczynnik korygujący. Współczynnik korygujący stanowi iloraz kwoty 1 mld zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającemu ze złożonych wniosków oraz jest ustalany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Limity

Przedmiotowa pomoc jest pomocą w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych i może być kumulowana, w odniesieniu do wnioskodawcy, z innymi pomocami przyznanymi na podstawie „Tymczasowych kryzysowych i przejściowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE. C 101 z 17.03.2023, str. 3-46 z późn. zm.) z tytułu prowadzenia działalności w zakresie:

 1. produkcji podstawowej produktów rolnych – łączna kwota pomocy uzyskanej w ramach „tymczasowych kryzysowych ram” nie może przekroczyć 280 000 EURO,
 2. prowadzenia działalności w sektorze rybołówstwa i akwakultury – łączna kwota pomocy uzyskanej w ramach „tymczasowych kryzysowych ram” nie może przekroczyć 335 000 EURO,
 3. prowadzenia działalności w innych sektorach – łączna kwota pomocy uzyskanej w ramach „tymczasowych kryzysowych ram” nie może przekroczyć 2 250 000 EURO.

Beneficjent pomocy nie może być przedsiębiorstwem objętym sankcjami przyjętymi przez UE, w tym między innymi:

 1. osobą, podmiotem lub organem wyraźnie wymienionym w aktach prawnych nakładających te sankcje;
 2. przedsiębiorstwem będącym własnością osób, podmiotów lub organów, w które wymierzone są sankcje przyjęte przez UE, lub kontrolowanych przez takie osoby, podmioty lub organy; ani
 3. przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w sektorach przemysłu, w które wymierzone są sankcje przyjęte przez UE, o ile pomoc ta utrudniałaby osiągnięcie celów odpowiednich sankcji.

Wypłata pomocy

Pomoc będzie wypłacana na rachunek producenta kukurydzy wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Dlatego istotne jest, aby dane dotyczące rachunku w ww. systemie ewidencji producentów były aktualne.

Informacje dotyczące rachunku można sprawdzić po zalogowaniu się do Platformy Usług Elektronicznych ARiMR  https://epue.arimr.gov.pl/pl/strona-glowna i wybraniu z paska menu opcji „Mój profil”.

Jeśli nr konta jest nieaktualny, należy niezwłocznie dokonać jego aktualizacji poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w sposób opisany na  https://www.gov.pl/web/arimr/ewidencja-producentow.

 

Dodatkowe informacje

Wszelkie pytania dotyczące naboru wniosków o udzielenie pomocy finansowej dla producenta rolnego będącego producentem kukurydzy należy kierować do właściwych miejscowo palcówek ARiMR (dane kontaktowe: https://www.gov.pl/web/arimr/oddzialy-regionalne-i-biura-powiatowe); pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84.

Skip to content