Projekty UE,  Zrealizowane

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Sadowie

image_pdfimage_print

Tytuł projektu: „Poprawa efektywności energetycznej budynków  użyteczności publicznej w Gminie Sadowie”
 
Okres realizacji:
1 października 2016 roku do 31 maja 2019 roku
 
Oś Priorytetowa: 3 Efektywna i zielona energia
 
Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym dla projektów realizowanych w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej.
 
Wnioskodawca:
Gmina Sadowie
Sadowie 86,
27 – 580 Sadowie
tel./fax. (15) 869 -24 -37
 
Instytucja Zarządzająca/Ogłaszająca konkurs/Przyznająca dotację:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, IZ RPSW (Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego)
 
Cel projektu:
Głównym celem projektu jest poprawa czystości powietrza w Gminie Sadowie poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej modernizowanych budynków będących obiektami użyteczności publicznej, tj. Zespołu Szkół w Sadowiu. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi nie tylko zmniejszenie kosztów utrzymania modernizowanych budynków, ale również zmniejszenie emisji CO2 i innych szkodliwych substancji oraz poprawa stanu środowiska naturalnego.
 
Planowane efekty:
W wyniku przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych nastąpi znaczne zmniejszenie całkowitej zużywanej energii, zainstalowane instalacje OZE pozwolą na uzyskanie dodatkowej bezpłatnej energii. Wszystkie wartości celów projektu wynikają z przeprowadzonego audytu energetycznego. Przeprowadzenie inwestycji przyniesie wymierne korzyści ekonomiczne dla modernizowanych budynków – ograniczenie wydatków na utrzymanie budynku oraz społeczne i ekologiczne – zmniejszenie emisji substancji szkodliwych, a dzięki temu utrzymanie mieszkańców gminy w lepszym zdrowiu. Przeprowadzona inwestycja pełni również funkcję edukacyjną dla mieszkańców polegającą na większej świadomości i propagowania działań na rzecz ochrony środowiska.
 
W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:
• ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 30,13 MWh/rok,
• ilość zaoszczędzonej energii cieplnej  – 1 516,59 GJ/rok
• zmniejszenie zużycia energii końcowej – 1 933,69 GJ/rok
• szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  – 107,45 Mg/rok
• liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 2
• liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 2
• powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 2 852,00
• zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 487 280,55 kWh/rok
 
Opis działań:
Planowany zakres prac obejmuje m.in:
• wymianę instalacji centralnego ogrzewania,
• modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej,
• ocieplenie ścian zewnętrznych
• docieplenie płytami wełny mineralnej stropodachu,
• modernizację instalacji oświetlenia wewnętrznego
• wymianę stolarki drzwiowej i okiennej
• montaż paneli fotowoltaicznychBudżet projektu:
Koszty ogółem: 1 643 375,74 zł
Wkład Fundusz Europejskich (EFRR) : 1 288 505,75 zł
Wkład własny: 354 869,99 zł
Poziom dofinansowania: 78,41 %
Skip to content