Aktualności

Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2022 rok

image_pdfimage_print

Jak co roku przygotowaliśmy Sprawozdanie Wójta Gminy Sadowie z realizacji Programu współpracy Gminy Sadowie
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok. Organizacje pozarządowe prężnie działają na terenie naszej gminy, czego odzwierciedleniem jest wiele inicjatyw na rzecz mieszkańców. Dziękujemy wszystkim organizacjom i liczymy na równie efektywną działalność w bieżącym roku.

                                               Sprawozdanie Wójta Gminy Sadowie

z realizacji Programu współpracy Gminy Sadowie
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok

 

 Sadowie, 31.05.2023 r.

 

Spis treści

 

Wstęp. 3

 1. Dotacja na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2022 roku. 4
 2. Dotacja na prowadzenie Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „PRZEDSZKOLANDIA”. 4
 3. Inicjatywa lokalna. 4
 4. Regranting. 5
 5. Projekty partnerskie. 6
 6. Współpraca z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi 7
 7. Pozostała współpraca. 7

Wstęp

          Zgodnie z art.5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.  U.  z  2023 poz. 571) Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

Wypełniając powyższy obowiązek Wójt Gminy Sadowie (organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego) przedstawia Radzie Gminy Sadowie (organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego) sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Sadowie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022”.

 

Do przyjętego Uchwalą Nr XXXVIII/206/2021  Rady Gminy Sadowie z dnia 29 listopada 2021 roku „Programu Współpracy Gminy Sadowie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Sadowie nie wniosły uwag. Projekt programu przed jego przyjęciem podlegał konsultacjom z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Protokół z konsultacji projektu Programu Współpracy z dnia 26.11.2021r. został opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sadowie.

 1. Dotacja na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2022 roku

W 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego został złożony z własnej inicjatywy jeden wniosek na realizację zadania publicznego – na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2022 roku. Klub sportowy KS „MAROL” Jacentów, na podstawie Ustawy o Finansach Publicznych, zwrócił się o przyznanie dotacji celowej w łącznej kwocie 50 000,00 zł. Dotacja ta została udzielona we wnioskowanej wysokości.  Wydatkowana została kwota 49807,37  zł, pozostała kwota dotacji  w wysokości 192,63 zł została zwrócona do budżetu gminy. Dotację wydatkowano i rozliczono prawidłowo.

 1. Dotacja na prowadzenie Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „PRZEDSZKOLANDIA”

Z budżetu Gminy została wydatkowana również dotacja celowa dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie „RoSa” na prowadzenie Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „PRZEDSZKOLANDIA” w Sadowiu, w łącznej wysokości 139 180,83 zł. Dotacja została udzielona na podstawie ustaw: o samorządzie gminnym i o systemie oświaty. W zajęciach edukacyjnych uczestniczyło średnio 33 podopiecznych, Opieką nad najmłodszymi zajmowało się 3 nauczycieli wychowania przedszkolnego. Punkt przedszkolny jest jedyną tego typu placówką na terenie Gminy Sadowie, która zapewnia edukację dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

 1. Inicjatywa lokalna

Gmina Sadowie na podstawie Programu Współpracy Gminy Sadowie
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022
przeznaczyła budżetowe środki własne w kwocie 18 000,00 zł na realizację tzw. „Inicjatyw Lokalnych”. Wójt Gminy Sadowie ogłosił nabór wniosków na inicjatywę lokalną 18 maja 2022 roku, który trwał 14 dni. W terminie tym wpłynęło 9 wniosków od organizacji bądź nieformalnych grup mieszkańców. Wszystkie wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane oraz przyznano im pomoc w wysokości po 2 tys. zł, były to środki przeznaczone na zakupy rzeczowe. Z pomocy skorzystały: Stowarzyszenie rozwijamy Ruszkowiec, Grupa mieszkańców: Danuta Dumania, Danuta Podczasi, Andrzej Jędrzejewski, Sołtys i Rada Sołecka wsi Wszechświęte, Sołtys i Rada Sołecka wsi Grocholice, Stowarzyszenie „Błękitna Przystań” z Niemienic, Grupa mieszkańców reprezentowana przez Rafała Wysockiego, Janusza Chojnackiego, Pana Michała Jankowskiego, Ochotnicza Straż Pożarna w Sadowiu, Grupa mieszkańców reprezentowana przez Urszulę Marciszewską, Halinę Popek, Zbigniewa Sadło, Grupa mieszkańców reprezentowana przez Małgorzatę Polit, Joannę Swat, Renatę Curyło. Wspomniani wyżej inicjatorzy zrealizowali zaplanowane inicjatywy na rzecz mieszkańców, za co serdecznie dziękujmy.

 W bieżącym roku w związku z niesłabnącym zainteresowaniem wsparciem również zaplanowano środki na inicjatywę lokalną w wysokości 12 tys. zł

 1. Regranting

Nową inicjatywą podjętą w 2021 roku był tzw. Regranting, czyli mechanizm, w ramach którego środki otrzymane w formie dotacji (grantu) przez jeden podmiot są – także
w formie grantów – przekazywane innym podmiotom. W ramach regrantingu samorząd sam nie organizuje konkursów i nie rozdaje dotacji, ale znajduje partnera (operatora)  – organizację pozarządową – który w jego imieniu zajmuje się przygotowaniem konkursów dotacyjnych oraz przyznawaniem i rozliczaniem dotacji.

Również w 2022 roku Gmina Sadowie uczestniczyła w tej formie współpracy. Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13, art.16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  oraz wspomnianej już Uchwały Nr XXXVIII/206/2021  Rady Gminy Sadowie z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sadowie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok, Wójt Gminy Sadowie 29 kwietnia 2022 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na wybór operatora regrantingu w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego
z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Gminy Sadowie w 2022 roku. Kwota przeznaczona na to zadanie wyniosła 6 tys. zł W naborze tym wpłynęła jedna Oferta złożona przez – Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu, Pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz. Wysokość przyznanych środków publicznych wyniosła 6 000,00 zł., natomiast Operator projektu zobowiązał się do przekazania na realizację zadania publicznego innych środków finansowych w wysokości 4 000 zł. Dlatego Całkowity koszt zadania publicznego wyniósł łącznie 10 000 zł. W naborze zorganizowanym przez wybranego operatora w terminie od 3 lipca do 3 sierpnia 2022, z tereny naszej gminy wpłynęły i zostały wybrane do dofinasowania dwa wnioski. Pomoc otrzymały, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie „RoSa” na projekt pod nazwą „Klub aktywnego seniora w gminie Sadowie” oraz Stowarzyszenie „Głowa do góry” ze Rżuchowa na projekt „Co słychać? – dźwiękowy pejzaż naszej okolicy”. Obydwie inicjatywy uzyskały dofinasowanie po 5000 zł. Podmioty te prawidłowo zrealizowały oraz rozliczyły dofinasowanie.

 1. Projekty partnerskie

Tak jak w poprzednim roku, na terenie gminy realizowane były projekty partnerskie Gminy Sadowie oraz Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju gminy Sadowie „RoSa”. W ramach dofinasowania pozyskanego przez Stowarzyszenie wraz z Gminą jako partnerem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kontynuowano  projekt pn. Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Sadowie. Celem którego było utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, doposażenie w sprzęt, zakup materiałów dydaktycznych, modernizacja i remont istniejącej infrastruktury do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci poprzez realizację zajęć wspierających. Całkowita wartość projektu wynosiła 468 593,75 PLN wysokość dofinasowania to 383 543,75 PLN.  Kolejnym kontynuowanym wspólnym przedsięwzięciem był Projekt pn: Świetlica Środowiskowa w Gminie Sadowie. Całkowita wartość projektu wynosiła: 537 522,50 PLN. W tym dofinasowanie –  496 722,50 PLN. Jego celem była profilaktyka społeczna skutkująca przeciwdziałaniem oraz minimalizowaniem skutków wykluczenia społecznego u 24 dzieci wraz z poradnictwem rodzinnym dla ich 12 rodziców/opiekunów prawnych zamieszkałych gminę Sadowie.

Kolejnym owocem współpracy było uzyskanie dofinasowania przez Stowarzyszenie „RoSa” za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego. W ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020. W ramach realizacji operacji: Modernizacja i doposażenie miejsc rekreacji w Gminie Sadowie nastąpi modernizacja 9 miejsc wypoczynku i rekreacji w Gminie Sadowie.

 1. Współpraca z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi

Gmina Sadowie we współpracy z Państwową Strażą pożarną stara się zabezpieczać
w miarę możliwości finansowych funkcjonujące na terenie gminy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez zwiększeni ich potencjału. Łączna wartość środków przeznaczonych przez Gminę Sadowie na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczyła wynosiła w 2022 roku. 117 791,33 zł. Działające na terenie gminy Jednostki OSP oprócz podstawowej działalności ratowniczo gaśniczej włączyły się aktywnie w działalność na rzecz mieszkańców, włączali się do udziału we wszelkich wydarzeniach, o charakterze charytatywnych, obchodach świąt kościelnych i państwowych organizowanych na terenie Gminy.

 1. Pozostała współpraca

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w roku 2022 miała również charakter pozafinansowy. We współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie „RoSa” zorganizowana została Bezpłatna Pomoc w uzupełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie na 2022 rok do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Potwierdzeniem dobrej współpracy jest też liczny udział mieszkańców w Sportowym Turnieju Miast i Gmin. Niezmiennie głównym celem imprezy była aktywizacja ruchowa jak największej liczby mieszkańców gminy. Dzięki zaangażowaniu między innymi organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich i wielu innym podmiotów i grup, Gmina Sadowie zajęła II miejsca w kraju w kategorii gmin do 5 tys. W ubiegłym roku zorganizowany został z tej okazji Mikołajkowy piknik sportowy, w którym doskonale bawiły się zarówno dzieci jak i dorośli.

Organizacje pozarządowe z terenu gminy Sadowie korzystały również ze wsparcia merytorycznego i prawnego pracowników Urzędu Gminy Sadowie, a także kancelarii prawnej obsługującej Urząd Gminy.

Na stronie internetowej Gminy Sadowie (www.sadowie.pl), profilu Gminy Sadowie na portalu facebook zamieszczane były na bieżąco informacje dotyczące działalności organizacji pozarządowych z naszego terenu. Informacje dotyczące przedsięwzięć ukazywały się również w lokalnych mediach.

Sporządził:                                                                      

 

Grzegorz Frejlich

Samodzielny Inspektor ds. promocji,

pozyskiwania środków

zewnętrznych oraz współpracy z NGO

 

 

 

Skip to content